Verantwoording

Sinds het verslagjaar 2008 rapporteert Facilicom jaarlijks over de doelen die zijn bereikt op MVO-gebied. De verantwoording volgt de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI 4). Ook onderschrijft Facilicom de principes van het Global Compact-initiatief van de Verenigde Naties. Deze principes zijn onder meer doorvertaald naar de bedrijfscode en de inkoopcode van Facilicom. Het MVO-verslag van Facilicom rapporteert hoe divisies hebben gepresteerd op concrete doelstellingen, maar wil ook een beeld schetsen van andere initiatieven die zijn ingezet.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is onlosmakelijk verbonden met de cultuur van Facilicom. De zorg voor mens, milieu en winstgevendheid past in een beleid dat gericht is op continuïteit van de onderneming, de werkgelegenheid voor de medewerkers en de dienstverlening aan de opdrachtgevers. Facilicom is al sinds de oprichting in 1966 een zelfstandige onderneming, onafhankelijk van externe vermogensverschaffers. Er is geen externe druk om op korte termijn winst te behalen, het beleid is gericht op de lange termijn. De definitie die Facilicom hanteert voor het MVO-beleid luidt: 'Het ontwikkelen en voeren van beleid, binnen de dimensies People, Planet en Profit, gericht op duurzaamheid en op het bijdragen aan maatschappelijke welvaart op langere termijn, waarbij rekening gehouden wordt met relevante stakeholders.' Om het MVO-beleid een vaste plaats in de organisatie te geven, is op holdingniveau een integraal besturingsmodel geïmplementeerd dat aansluit bij het bestaande gecertificeerde ISO 9001-managementsysteem. De concerndirectie van Facilicom beoordeelt op geregelde tijdstippen de geschiktheid, adequaatheid en doeltreffendheid van het algemene MVO-managementsysteem. Alle divisies die zijn gecertificeerd conform de eisen van de MVO Prestatieladder niveau 3, zijn hierin vertegenwoordigd.

Controle cijfers

Facilicom vindt het belangrijk dat ook de gegevens in het sociaal jaarverslag zijn geverifieerd. De verklaring van verificatie vindt u hier terug. 

Ketenbenadering

Facilicom is zich ervan bewust dat de bedrijven bij het ondernemen een belangrijke schakel vormen in een keten. Het streven is dan ook om het duurzaam ondernemen in de keten te stimuleren door de normen en waarden van het MVO-beleid te projecteren op leveranciers en opdrachtgevers. De Facilicom-bedrijven geven daarom de voorkeur aan leveranciers die duurzaam ondernemen. De inkoopafdeling toetst leveranciers op de mate waarin grondstoffen van de producten het milieu belasten. Ook moeten leveranciers zich conformeren aan de inkoopcode die Facilicom hanteert. De inkoopcode, die voldoet aan de principes van het Global Compact-initiatief van de Verenigde Naties, eist onder meer dat toeleveranciers nooit gebruik maken van kinderarbeid en dierproeven. De Facilicom-bedrijven stellen ook eisen aan de opdrachtgever op het gebied van People, Planet en Profit, in elk geval waar het de activiteiten van Facilicom-medewerkers betreft. Vanzelfsprekend voegen de bedrijven zich ook naar de MVO-eisen die hun partners, opdrachtgevers en leveranciers stellen.

Dialoog met belanghebbenden

Voor Facilicom is het van cruciaal belang om periodiek met zijn stakeholders te overleggen over hun verwachtingen en de koers van Facilicom. De dialogen vormen input voor de vaststelling van de strategie en doelen van Facilicom. Kernwaarde van Facilicom hierbij is duurzaam. Facilicom is erop gericht om een duurzame relatie op te bouwen met klanten, medewerkers, leveranciers en externe netwerken. Deze dialogen worden gevoerd op de diverse managementniveaus binnen Facilicom en zijn divisies. Hiervan worden rapportages gemaakt, zodat deze informatie in alle lagen van de organisatie inzichtelijk is, en kan worden bijgestuurd. Aan de hand van deze dialogen wordt een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste onderwerpen en de mate waarop die van belang zijn voor Facilicom. Deze onderwerpen zijn verwoord in de materialiteitsmatrix en in het bedrijfsmodel waarin duidelijke doelstellingen en middelen zijn gekoppeld aan de ambitie van Facilicom en geaccordeerd door het Concerndirectieteam. Deze onderwerpen zijn van belang voor onze stakeholders en bepalen ook het succes van Facilicom. Over deze onderwerpen wordt periodiek gerapporteerd, ook in dit jaarverslag.

Managementsystemen

Gom, Trigion, Prorest en Facilicom Facility Solutions zijn gecertificeerd voor de MVO Prestatieladder niveau 3. De certificatie voorziet in de behoefte om vanuit maatschappelijke betrokkenheid duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar te kunnen maken. De doelen die daaruit zijn voortgevloeid, zijn opgenomen in de jaarplannen van de divisies. Doelstelling is niet alleen het managen en borgen, maar zeker ook het naar een hoger plan tillen van de gezamenlijke MVO-ambities. De MVO Prestatieladder sluit aan bij bestaande managementsystemen op het gebied van kwaliteit, milieu, veiligheid en arbeidsomstandigheden die binnen Facilicom worden toegepast. De vier divisies hebben hun certificatie na een audit in januari 2014 weten te verlengen. De doelstelling voor 2015 is een volgende stap te maken op de prestatieladder, naar niveau 4. De audit hiervan is in het najaar gepland.In 2014 zijn Gom, Trigion en Prorest gecertificeerd voor FIRA Zilver, Facilicom Facility Solutions is gecertificeerd voor FIRA Brons. Het FIRA Platform is een digitaal register waarin bedrijven (leveranciers) hun MVO-prestaties zichtbaar maken aan klanten (inkopers), om daarmee de transparantie te bevorderen en MVO bespreekbaar te maken. FIRA verifieert de informatie, zodat deze betrouwbaar is.

Over het verslag

Sinds 2013 rapporteert Facilicom volgens de nieuwste versie van de GRI-richtlijnen, de GRI 4. GRI 4 introduceert de materialiteitsmatrix, waarbij het uitgangspunt is uitsluitend te rapporteren over zaken die materieel zijn, dus relevant voor de stakeholders en/of de onderneming.

In dit jaarverslag worden de MVO-prestaties op Facilicom-niveau en/of per divisie gepresenteerd. Indien de cijfers niet van alle bedrijven bekend zijn, wordt bij de overzichten de scope aangegeven. Vaststelling van gegevens vindt op centraal niveau plaats en wordt jaarlijks op dezelfde wijze vastgesteld. Bronnen hiervoor zijn de periodieke rapportages die zijn gegenereerd door de geautomatiseerde systemen van Facilicom.De GRI-tabel, een begrippenlijst en een overzicht van certificeringen, normen en codes en lidmaatschappen zijn hier terug te vinden. Daar kunnen ook vragen worden gesteld of opmerkingen worden gemaakt over dit jaarverslag.