Het zou het streven van elk bedrijf moeten zijn om het milieu zo min mogelijk te belasten en alles dat de planeet biedt zo veel mogelijk in stand te houden en te koesteren. Treedt er toch belasting of schade op, dan zullen organisaties moeten proberen die zo veel mogelijk te reduceren of anders te compenseren. Het beleid van Facilicom is erop gericht niet alleen zelf verantwoord te ondernemen, maar ook anderen in de keten daartoe te stimuleren. Veruit de belangrijkste milieu-impact van Facilicom komt tot uiting in het verbruik van ingekochte schoonmaakmaterialen en het eigen verbruik van energie, transport van producten, uitstoot van CO2 en afval. Op verschillende manieren wordt de impact van de activiteiten gemonitord. Zo worden CO2-footprint (scope 1 en 2), materiaalverbruik en afvalstromen in kaart gebracht. Voor alle indicatoren geldt dat er concrete doelen zijn vastgesteld. Ook wordt bij een aantal bedrijven al verder gekeken dan scope 1 en 2.