Gezondheid en veiligheid

In bijna elk bedrijf gebeuren zo nu en dan bedrijfs­ongevallen. Het is belangrijk dit aantal zo laag mogelijk te houden. Bedrijfsongevallen zijn immers zeer vervelend voor de betreffende medewerker én voor de werkgever. Bij ongevallen en incidenten maakt Facilicom gebruik van de Injury Frequency (IF), de ongevallenfrequentie­index. Daarmee wordt het aantal verzuim- en werkverlet gerelateerde ongevallen, gedeeld door het aantal arbeidsuren.

Bij Gom lag de IF-factor in 2014 op 4.40, bij een branchenorm van 7.09. Bij Prorest was de IF-factor 7.35. Bij Trigion is het aantal meldingen afgenomen van 205 naar 175. Ook is er bij het beveiligingsbedrijf een sterke daling van het aantal incidenten en ongevallen met verzuim, en het aantal verzuimdagen. Dit heeft geleid tot een fikse daling op de ongevallenfrequentie-index: van 6.25 naar 2.85. Het aandeel meldingen agressie en geweld ten opzichte van het totaal is gestegen van 50 naar 52 procent. Zoals ook in de voorgaande jaren komen de meeste meldingen betreffende agressie uit de retailbranche, te weten 65 procent. Voor de objectbeveiliging betreft dit 27 procent.De IF-factor bij Breijer was in het verslagjaar 6.95, een flinke daling ten opzicht van 2013, toen het 14.30 was. Een flinke daling was ook de ambitie. Het aantal ongevallen is gereduceerd door toepassing van het VCA-systeem (Veiligheid Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers).Van niet alle branches zijn de cijfers bekend of geüpdate. Toch vindt Facilicom het belangrijk om deze IF-factor te berekenen, omdat die een objectief inzicht geeft in de ontwikkeling van de veiligheid.

Gom, Trigion en Prorest stellen voor elk nieuw object een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) op. Bij Gom gebeurt dat nu met een digitale RI&E-tool die speciaal is ontwikkeld voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche. Met voorlichting en trainingen wordt veilig werken door medewerkers bevorderd. Bij Breijer Bouw en Installatie is in 2014 een start gemaakt met het in kaart brengen van veiligheidsrisico's, met behulp van een RI&E. Daardoor is er een beter zicht op de risico's binnen de organisatie en kunnen die structureel worden aangepakt.

Naast veilig werken is er veel aandacht bij Facilicom voor het welzijn van medewerkers. Dat gebeurt onder meer door het organiseren van BRAVO-bijeenkomsten. BRAVO staat voor (meer) Bewegen, (stoppen met) Roken, (matig gebruik van) Alcohol, (gezonde) Voeding en (voldoende) Ontspanning. De bijeenkomsten stimuleren gezond gedrag bij medewerkers.
Vooral bij contractwisselingen, maar ook op verzoek van bestaande klanten, houdt Gom werkdrukmetingen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een digitale tool, die speciaal is ontwikkeld voor de branche. De resultaten hiervan worden twee keer per jaar besproken en geëvalueerd. Om werkdruk te voorkomen kunnen leidinggevenden gebruik maken van de Gom Werk­driehoek. In België houdt Facilicom enquêtes onder de schoonmakers, onder andere om te meten of er sprake is van stress.