Financieel jaarverslag

Geconsolideerde balans (voor winstbestemming)

Bedragen x €1.000

31 december 201431 december 2013
ACTIVA

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa1--
Materiële vaste activa2111.822109.383
Financiële vaste activa323.32710.415

135.149119.798VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden44.7905.937
Handelsdebiteuren5198.931185.256
Overige vorderingen en overlopende activa612.675 15.043
Liquide middelen7128.727 131.645

345.023 337.881
480.172 457.679


31 december 201431 december 2013
PASSIVA

GROEPSVERMOGEN8222.006218.418VOORZIENINGEN

Personeelsbeloningen98.228 7.691
Belastingen103.618 4.638

11.846 12.329
 


KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen 1.675 -
Schulden aan leveranciers 46.434 49.930
Schulden terzake van belastingen en sociale verzekeringen 59.897 59.208
Schulden terzake van pensioenen 2.614 3.542
Overige schulden en overlopende passiva11 135.700 114.252

 246.320 226.932

 480.172 457.679

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Bedragen x € 1.000

20142013
Bedrijfsopbrengsten121.029.8631.018.305
   

BedrijfskostenKosten van (hulp)materialen64.69459.506
Uitbesteed werk en andere externe kosten144.801139.812
Personeelskosten13713.699706.824
Afschrijving materiële activa1418.67117.329
Overige bedrijfskosten57.88765.384

999.752 988.855Bedrijfsresultaat30.111 29.450Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten1.561 1.721
Rentelasten en soortgelijke kosten83 302

1.478 1.419Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen31.589 30.869
Belastingen8.805 8.885

22.784 21.984Resultaat op deelnemingen1.002 1.004
Resultaat na belastingen23.786 22.988


 Aandeel derden-391 -769 Nettowinst23.395 22.219

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000

20142013
Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat30.11129.450
Afschrijving vaste activa19.35818.525

49.469 47.976
Mutaties in het werkkapitaal:15

Handelsvorderingen-13.57511.049
Voorraden1.147143
Overige vorderingen en overlopende activa2.913730
Kortlopende schulden-2.625-13.389

-12.140 -1.467
37.329 46.509
Financiële resultaten en belastingen:16

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten1.2061.646
Rentelasten en soortgelijke kosten-83-958
Ontvangen dividend100390
Winstbelasting-7.435-1.842
Mutatie voorzieningen-483-1.611

-6.695 -2.375Kasstroom uit operationele activiteiten1730.63444.134Kasstroom uit investeringsactiviteiten18Acquisitie groepsmaatschappijen-4.205-7.487
Investering in financiële vaste activa-7.019-2.227
Investering in materiële vaste activa-23.391-20.841
Desinvestering in materiële vaste activa1.5941.016

-33.021 -29.539
 

 -2.38714.595
   
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Uitgekeerd dividend-1.053-1.500

-1.053 -1.500Netto kasstroom-3.440 13.095
Koers- en omrekeningsverschillen522 -23Mutatie liquide middelen-2.91813.072

Toelichting op de jaarrekening

De directie is verantwoordelijk voor de interne risicobeheersing- en controlesystemen en zorgt ervoor dat deze systemen adequaat functioneren. De systemen zijn ingericht om significante risico's te beheersen en om operationele en financiële doelstellingen te realiseren. Optimaal risicomanagement behelst het tijdig Identificeren van risico's en het beheersen van de risico's die onze bedrijfsactiviteiten op korte en lange termijn zouden kunnen beïnvloeden. Lees verder >>

Toelichting op de geconsolideerde balans

Bedragen x € 1.000
 20142013
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA1  
Goodwill

Saldo begin boekjaar- -
Acquisities18.555 6.733
Afboeking van groepsvermogen-18.555 -6.733
Saldo eind boekjaar- -
   
Het beleid is om de betaalde goodwill in het jaar van aankoop ten laste van het groepsvermogen te brengen.

 

MATERIËLE VASTE ACTIVA2    
 

Bedrijfsgebou­wen en -terreinen

Machines en installatiesAndere vaste bedrijfsmiddelenTotaal
Begin boekjaarAanschaffingswaarde 67.036 36.59896.046199.680
Cumulatieve afschrijvingen -19.033 -23.565-47.699-90.297
Boekwaarde 48.003 13.03348.347109.383

Mutaties in boekwaardeInvesteringen 1.201 3.92218.26823.391
Desinvesteringen -101 -994-499-1.596
Afschrijvingen -2.172 -3.605-13.581-19.358
Boekwaarde -1.072-6774.1882.439

Eind boekjaarAanschafwaarde 66.136 39.399111.201218.736
Cumulatieve afschrijvingen -21.205 -27.043-58.666-106.914
Boekwaarde 46.931 12.35652.535111.822

Afschrijvingspercentages0% - 20% 10 - 33% 10 - 33%

FINANCIËLE VASTE ACTIVA3


 Andere deelnemingenOverige vorderingenTotaal
    
Saldo begin boekjaar1.8568.55910.415
Aquisities5.175-5.175
Aandeel in het resultaat1.002-1.002
Ontvangen dividenden-290--290
Mutaties07.0257.025
Saldo eind boekjaar7.74315.58423.327
    
In de overige vorderingen is opgenomen een bedrag van 5,6 mln euro aan latente belastingvorderingen, gewaardeerd tegen nominaal belastingtarief. De vordering wordt binnen een periode van 5 jaar gerealiseerd.

 

Bedragen x 1.000
VOORRADEN4Ultimo boekjaarUltimo vorig boekjaar
Materialen en handelsgoederen 4.790 5.937
Onderhanden projecten in opdracht van derden - -

4.7905.937Het saldo Onderhanden projecten in opdracht van derden ad € 6,0 mln. negatief, is opgenomen onder de kortlopende schulden. In het saldo Onderhanden projecten in opdracht van derden is tot een bedrag van € 11,5 mln. (ultimo vorig boekjaar € 11,3 mln.) aan projecten opgenomen, waarbij de gefactureerde termijnen hoger zijn dan de daaraan toegerekende lasten.

Het saldo Onderhanden projecten kan als volgt worden gespecificeerd:
Bestede kosten inclusief toegerekende dekking114.85454.472
Gefactureerde termijnen108.88548.162

5.9696.310
Waardering onderhanden projecten11.93710.396
Saldo ultimo boekjaar-5.968-4.086HANDELSDEBITEUREN5Ultimo boekjaar Ultimo vorig boekjaar
Saldo ultimo boekjaar 205.311 191.464
Voorzieningen voor dubieuze vorderingen -6.480 -6.208

 198.831 185.256 Alle handelsdebiteuren hebben een looptijd korter dan één jaarOVERIGE VORDERINGEN EN
OVERLOPENDE ACTIVA6

 Ultimo boekjaar Ultimo vorig boekjaar
 Overige vorderingen 6.211 6.510
 Overlopende activa 6.464 8.553

 12.675 15.043
De overige vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan één jaar.
   
LIQUIDE MIDDELEN7Ultimo boekjaarUltimo vorig boekjaar
Kas- en bankrekeningen128.727131.645
 

Hierin zijn geblokkeerde rekeningen ingevolge de wet ketenaansprakelijkheid begrepen tot een bedrag van € 1,0 mln. (ultimo 2013 € 0,8 mln.). Deze zijn niet direct opeisbaar. Naast de vorderingen die wij op de instellingen hebben, bedraagt de toegestane kredietlimiet € 49,0 mln.

Bedragen x 1.000
GROEPSVERMOGEN820142013
Saldo begin boekjaar218.418204.385
Betaalde goodwill-18.555-6.733
Omrekeningsverschillen buitenlandse deelnemingen522-152
Totaal rechtstreekse vermogensmutaties-18.033-6.885
Toevoeging uit de nettowinst volgens voorstel winstbestemming21.09520.019
Totaalresultaat3.06213.134
Mutatie aandeel derden526899
Saldo eind boekjaar222.006218.418
   

In het groepsvermogen is opgenomen het aandeel derden van € 15,3 mln. (ultimo 2013 € 14,6 mln.). De Reserve koersverschillen bedraagt ultimo boekjaar € -0,6 mln. (ultimo 2013 € -1,1 mln.).

 

  

 

VOORZIENING VOOR
PERSONEELSBELONINGEN9
20142013
Saldo begin boekjaar7.6917.880
Mutaties537-189
   
Saldo eind boekjaar8.2287.691
   
Het betreft hier een voorziening voor (vroegtijdige) pensioenuitkeringen alsmede toezeggingen uit hoofde van dienstjubilea en wettelijke regelingen. Met uitzondering van de voorziening voor wettelijke regelingen komt de toezegging bij voortijdige beëindiging van het dienstverband te vervallen. De voorziening heeft een langlopend karakter.
  

 

VOORZIENING VOOR BELASTING1020142013
Saldo begin boekjaar4.6386.005
Mutatie in verband met verschil tussen
commercieel en fiscaal resultaat
-1.020-1.367
Saldo eind boekjaar3.6184.638

   
De voorziening voor belastingen heeft betrekking op verschillen tussen commerciële en fiscale waarderingsgrondslagen en wordt berekend op basis van het realiseerbare belastingtarief per balansdatum en is langlopend van aard.

  

 

OVERIGE SCHULDEN EN
OVERLOPENDE PASSIVA11
Ultimo BoekjaarUltimo vorig boekjaar
Overige schulden43.90224.751
Onderhanden projecten in opdracht van derden5.9684.086
Overlopende passiva85.83085.415
 135.700114.252

   
Onder overige schulden is begrepen een bedrag van € 19,5 mln. inzake acquisitie groepsmaatschappijen.

  

 

Niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen

Er zijn langlopende verplichtingen aangegaan ter zake van huur en leasing. De jaarlijkse verplichtingen die hieruit voortvloeien bedragen ultimo 2014 circa € 6,1 mln. (ultimo 2013 circa € 6,4 mln.). Ten behoeve van derden zijn bankgaranties afgegeven tot een bedrag van ultimo 2014 € 17,2 mln. (ultimo 2013 € 16,2 mln.) alsmede ten behoeve van het WAO/ WGA-eigenrisicodragerschap van diverse werkmaatschappijen een ongelimiteerde garantie.
Er zijn ultimo 2014 (vervangings)investeringsverplichtingen aangegaan voor ongeveer € 35,0 mln. (ultimo 2013 € 50,0 mln.) waaronder begrepen een ERP-pakket, alsmede aangegane verplichtingen uit hoofde van PPS-contracten. Ultimo boekjaar zijn enkele claims en of aansprakelijkheidskwesties ingediend. De uitkomsten en of omvang van deze kwesties zijn voorzover mogelijk gewaardeerd in de jaarrekening, maar daarnaast is er nog een aantal kwesties waarvan de uitkomst niet in te schatten is. Om die reden heeft hiervan geen waardering plaats kunnen vinden.

 

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

Bedragen x € 1.000
Bedrijfsopbrengsten1220142013
Netto omzet1.031.7451.019.363
Mutatie onderhanden werk-1.882-1.058

1.029.863 1.018.305De bedrijfsopbrengsten kunnen naar de
volgende activiteitengebieden worden uitgesplitst:
Schoonmaakonderhoud/Horecadiensten391.111391.673
Bouwkundig en technisch onderhoud132.604122.961
Bewakings- en beveiligingsdiensten323.529315.496
Cateringbeheer47.68846.602
Personeelsdiensten35.89739.102
Facility management99.034102.471

1.029.863 1.018.305De netto omzet werd in de volgende landen behaald:
Nederland756.276754.086
België166.629160.260
Frankrijk67.00568.441
Engeland39.95335.518

1.029.8631.018.306


Personeelskosten1320142013
Lonen en salarissen544.323546.187
Sociale lasten114.832108.140
Pensioenpremies29.33329.485
Overige personeelskosten25.21123.012

713.699 706.824
 

Aan de Raad van Bestuur betaalde vergoedingen bedroegen in het verslagjaar € 800.000  
   
Het gemiddeld aantal personen in vaste dienst
van de groepsmaatschappijen bedroeg in 2014: 28.045
 (in 2013: 29.029) als volgt te verdelen:
Schoonmaakonderhoud/Horecadiensten16.93717.162
Bouwkundig- en technisch onderhoud756695
Bewakings- en beveiligingsdiensten6.5696.837
Cateringbeheer753745
Personeelsdiensten1.8362.371
Management en administratie1.1941.219

28.045 29.029Afschrijving materiële vaste activa1420142013
Afschrijving materiële vaste activa19.35818.525
Resultaat op verkochte materiële vaste activa-687-1.196

18.671 17.329

Toelichting op het geconsolideerd kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000
Mutaties in het werkkapitaal15Jaarrekening mutatieGeldstroom mutatieTotaal
Handelsvorderingen-13.575--13.575
Voorraden1.147-1.147
Overige vorderingen en overlopende activa2.3685452.913
Kortlopende schulden19.388-22.013-2.625
Financiële resultaten en belastingen16


Rentebaten en soortgelijke opbrengsten1.561-3551.206
Rentelasten en soortgelijke kosten-83--83
Ontvangen dividend290-190100
Winstbelasting-8.8051.370-7.435
Kasstroom investeringsactiviteiten17


Acquisitie groepsmaatschappijen-18.55514.350-4.205
Investering in financiële activa-12.9125.893-7.019
Investering in materiële vaste activa-23.391--23.391
Kasstroom uit financieringsactiviteiten18


Uitgekeerd dividend-2.3001.247-1.053

Vennootschappelijke balans (vóór winstbestemming)

Bedragen x € 1.000

31 december 201431 december 2013
ACTIVA

VASTE ACTIVA

Financiële vaste activa1911.011 9.457VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen op Groepsmaatschappijen177.385181.902
Overige vorderingen en overlopende activa-821
Liquide middelen29.90321.770
   

218.299 213.950


31 december 201431 december 2013
PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Geplaatst aandelenkapitaal205959
Agio reserve29.52929.529
Overige reserves21156.027154.041
Onverdeelde winst21.09520.019VOORZIENINGEN

Personeelsbeloningen225.815 7.172KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden terzake van belastingen1.634 -
Overige schulden en overlopende passiva4.140 3.130

218.299213.950

Vennootschappelijke winst- en verliesrekening

Bedragen x € 1.000

20142013
Resultaat deelnemingen22.77121.999
Resultaat Facilicom Services Group N.V.624220
Netto winst23.39522.219
   
Aangezien de financiële gegevens van Facilicom Services Group N.V. in de geconsolideerde jaarrekening van de Facilicom-groep zijn verwerkt, is de vennootschappelijke winst-en-verliesrekening overeenkomstig B.W. Boek 2, artikel 402 beknopt gehouden.

Toelichting op de vennootschappelijke balans

Bedragen x € 1.000
FINANCIËLE VASTE ACTIVA


 Deelnemingen in
groepsmaatschappijen
Overige vorderingenTotaal
Saldo begin boekjaar8.7567019.457
Betaalde goodwill-18.555--18.555
Aandeel in het resultaat22.771-22.771
Ontvangen dividend-3.000--3.000
Koers- en omrekeningsverschillen522-522
Oprichting groepsmaatschappijen20-20
Overige mutaties--204-204
    
Saldo eind boekjaar10.51449711.011
De overige vorderingen betreft latente belastingvorderingen gewaardeerd tegen realiseerbaar belastingtarief. De vorderingen zijn langlopend van aard.
GEPLAATST AANDELENKAPITAALUltimo boekjaarUltimo vorig boekjaar 
Maatschappelijk kapitaal9191
Niet gestort en niet geplaatst kapitaal3232
    
Geplaatst aandelenkapitaal5959
Het geplaatst aandelenkapitaal bestaat uit 1250 gewone aandelen en 50 prioriteitsaandelen. Elk € 45 nominaal.
OVERIGE RESERVES20142013
Saldo begin boekjaar154.041147.777
Betaalde goodwill-18.555-6.733
Koers- en omrekeningsverschillen522-152
Winstbestemming voorgaand boekjaar20.01913.149
    
Saldo eind boekjaar156.027154.041
VOORZIENING VOOR PERSONEELSBELONINGEN20142013
Saldo begin boekjaar7.1727.172
Mutaties-1.537-
    
Saldo eind boekjaar5.8157.172
Het betreft hier een voorziening voor (vroegtijdige) pensioenuitkeringen alsmede toezeggingen uit hoofde van dienstjubilea en wettelijke regelingen. Met uitzondering van de voorziening voor wettelijke regelingen komt de toezegging bij voortijdige beeindiging van het dienstverband te vervallen. De voorziening heeft een langlopend karakter

Winstbestemming

De directie heeft voorgesteld de netto-winst ad € 23.395.498 als volgt te verwerken:

Dividenduitkering € 2.300.000
Toevoeging aan overige reserves € 21.095.498

Lees verder voor het bijzonder statutair recht inzake zeggenschap >>

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant